Pharmacy Makarska I

  • City/place: Makarska
  • Quart:
  • Address: Kačićev trg 10
  • Shift manager: Radojka Pamuković, mag.pharm.
  • Phone: 021/ 611-227
  • Fax: 021/ 611-890
  • Working hours: Mon-Fri 07-22 h / Sat 07-22 h / Sun & Holidays 08-12 h, 18-22 h