Pharmacy Kaštel Stari

  • City/place: Kaštel Stari
  • Quart: Kaštel Stari
  • Address: Vukovarska 1
  • Shift manager: Svjetlana Propadalo, mag.pharm.
  • Phone: 021/ 230-406
  • Fax: 021/ 261-612
  • E-mail: kstari@ljekarnasdz.hr
  • Working hours: Mon-Fri 7-20 h | Sat 7.30-20 h | Sun & Holidays 8-16 h