Pharmacy Vis

  • City/place: Vis
  • Quart: Vis
  • Address: Poljana sv.Duha 14
  • Shift manager: Maja Raffaneli, mag.pharm.
  • Phone: 021/ 711-434
  • Fax: 021/ 711-434
  • Working hours: Mon-Fri 8-13 h, 17-19 h | Sat 8-13 h | Holidays 9-13 h