Pharmacy Vrlika

  • City/place: Vrlika
  • Quart:
  • Address: P. Berislavića 25
  • Shift manager: Blanka Špaleta, mag.pharm.
  • Phone: 021/ 827-010
  • Fax: 021/ 827-010
  • Working hours: Mon-Fri 8-15 h | Sat 8-13 h