Javna nabava

Javna nabava

 

Temeljem čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN. br. 120/16), Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) i baš:
- DOCTUM d.o.o., OIB: 14830979181